Skip links
BELANGRIJKE INFORMATIE

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van de website BetterBusiness.be

Definities

In het kader van deze gebruiksvoorwaarden voor de Website worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

BetterBusiness
Betekent de naamloze vennootschap naar Belgisch recht BETTER BUSINESS, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Floridalaan 70 en aan wie de website met de naam www.betterbusiness.be toebehoort.

AVG (GDPR)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016;

Website

Verwijst naar de webdomeinnaam die toebehoort aan Better Business, i.e. www.betterbusiness.be en waarop de algemene voorwaarden van de website van toepassing zijn;

Gebruiker

Betekent elke natuurlijke persoon die de Website gebruikt.

Toepassingsgebied

De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor iedereen die deze website gebruikt, ook als hij of zij geen dienstverleningscontract met BetterBusiness heeft gesloten.

Deze Website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Het is de Gebruiker niet toegestaan de via deze Website verkregen informatie op eender welke wijze of in eender welke vorm voor niet-persoonlijke doeleinden te reproduceren of commercieel aan te wenden.

Aanvaarding en wijziging

Door deze Website gewoon te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker de volgende voorwaarden en verbindt hij zich ertoe zich eraan te houden. BetterBusiness behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, waarbij publicatie op de website geldt als kennisgeving en aanvaarding door de Gebruiker. BetterBusiness behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op het moment van gebruik van de Website.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de AVG (GDPR) en de Belgische privacy- en gegevensbeschermingsvereisten, met name de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De Gebruiker is geen geval verplicht persoonlijke informatie aan BetterBusiness te verstrekken. Er wordt daarbij verwezen naar de Privacyverklaring. Krachtens de wet van 30 juli 2018 kan elke persoon van wie BetterBusiness persoonsgegevens verwerkt, kosteloos toegang vragen tot voornoemde gegevens en, indien nodig, de verwijdering, wijziging of rectificatie ervan vragen. Een bezoek aan de Website kan leiden tot de installatie van cookies op de computer van de Gebruiker met als enig doel het bezoek van de Partner te vereenvoudigen en zijn surfcomfort te optimaliseren. Deze informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring in Google Analytics te analyseren.
Voor het gebruik of de opslag van cookies en soortgelijke technologieën op computers of mobiele apparaten wordt steeds toestemming gevraagd. Vragen over het privacybeleid van BetterBusiness of vragen met betrekking tot toegang en wijziging (of verwijdering/rectificatie) van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

  • Per aangetekende brief naar het adres ‘Better Business BV, Floridalaan 70, 1180 Brussel’;
  • Per e-mail naar het adres: info@betterbusiness.be

Kwijting van aansprakelijkheden

BetterBusiness kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van haar Website. In het bijzonder kan BetterBusiness niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • het gebruik van de informatie op de Website. Elk gebruik dat de Gebruiker van deze informatie maakt, is geheel voor eigen risico van de Gebruiker;
  • de juistheid, geldigheid of volledigheid van de door derden ontvangen informatie;
  • elke beslissing of handeling die door de gebruiker op basis van de verstrekte informatie of gegevens wordt genomen;
  • verlies van gegevens; en
  • onderbrekingen, vertragingen, storingen enz. in het gebruik van de Website.

Deze lijst is niet limitatief.

BetterBusiness hecht veel belang aan de informatie op de website om het bewustzijn te vergroten en te informeren over maatschappelijke en klimaatgerelateerde kwesties.
BetterBusiness stelt alles in het werk om informatie te verstrekken die zo actueel, nauwkeurig, volledig en correct mogelijk is. De verbruiksgegevens en de technische informatie zijn gebaseerd op studies van erkende derden.
De Gebruiker maakt op eigen risico gebruik van deze Website. Elke beslissing om een contract af te sluiten op basis van door BetterBusiness verstrekte informatie is de keuze van de Gebruiker en gebeurt op zijn eigen verantwoordelijkheid.

Intellectuele eigendom

BetterBusiness is houder van de intellectuele eigendomsrechten op tal van onderdelen van deze Website. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de volgende elementen is verboden zonder voorafgaande toestemming van BetterBusiness: broncodes, ontwerp, software, programmacodes, inhoud, lay-out, afbeeldingen, logo’s, labels, structuur, gegevensbestanden en alle andere onderdelen van deze website, evenals alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op welke wijze en in welke vorm dan ook, inclusief afbeeldingen. Deze elementen zijn de exclusieve eigendom van BetterBusiness en vallen onder de wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. Deze beschrijving is niet limitatief en omvat ook alle andere mogelijke elementen die niet door BetterBusiness worden gepubliceerd. Het gebruik van de hyperlinks naar de Website is echter toegestaan zolang de website of pagina waarop de link is aangegeven, geen inhoud bevat die schadelijk is voor de reputatie en eer van BetterBusiness.

Slotbepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden van de Website zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Deze gebruiksvoorwaarden van de Website zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil tussen de Gebruiker en BetterBusiness valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Luik. Het Belgische recht is van toepassing.