Skip links
Een prioriteit voor ons

Privacybeleid

Charter voor gegevensbescherming

BetterBusiness houdt zich voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Gegevens’) aan de AVG (GDPR) en aan de Belgische privacy- en gegevensbeschermingsvereisten, met name de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Gegevens die worden verwerkt door BetterBusiness

BetterBusiness verzamelt en verwerkt de door de Partner verstrekte persoonsgegevens, met name: voornaam, achternaam, adres, postcode en gemeente, land en – indien van toepassing – bedrijfsnaam.

Doel van de gegevensverwerking

De verzamelde gegevens zijn strikt beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de door BetterBusiness aangeboden diensten en om anonieme statistieken te verzamelen met als enig doel haar dienstverlening te verbeteren. BetterBusiness bewaart ook de gegevens van de Partner om latere bestellingen te faciliteren.

Beveiligingsmaatregelen

BetterBusiness heeft gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en te vermijden dat ze niet worden vervormd, beschadigd of gecommuniceerd aan onbevoegden. In overeenstemming met de artikels 24 en 28 van de AVG (GDPR) werkt BetterBusiness op basis van een contract samen met een IT-partner die zich eveneens aan de AVG (GDPR) houdt: 26lights.be.

Cookies en nieuwsbrieven

Wanneer u de website van BetterBusiness bezoekt, kunnen cookies op uw computer worden geplaatst om uw bezoek te faciliteren en uw surfcomfort te optimaliseren. BetterBusiness wil graag met haar partners delen wat zij belangrijk vindt op het vlak van goed bestuur. In overeenstemming met de AVG (GDPR) vraagt BetterBusiness elke Partner vooraf om toestemming. De partner heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming in te trekken.

Ons cookiebeleid bekijken

Rechten van de partner met betrekking tot zijn persoonsgegevens

De Partner heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking door BetterBusiness van zijn persoonsgegevens:

 • De Partner kan kosteloos zijn persoonsgegevens raadplegen, vragen waarvoor BetterBusiness zijn gegevens zal gebruiken en verzoeken om zijn gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.
 • De Partner heeft het recht zich op dwingende en legitieme gronden te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
 • De Partner heeft het recht zich zonder opgave van reden te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden (hoewel BetterBusiness zich ertoe verbindt deze gegevens niet door te geven). De Partner kan zijn verzoeken sturen naar het e-mailadres info@betterbusiness.be.
 • De Partner kan een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (onverminderd een burgerlijke rechtsvordering).

Bijkomende informatie

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21/11/2023 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://betterbusiness.be/nl/ over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

3. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactinformatie

Better Business
Rue des Tanneurs 58, 1000 Bruxelles
België
Website: https://betterbusiness.be/nl/
E-mail: info@betterbusiness.be
Telefoonnummer: ‭0032 486 10 24 40‬